Choď na obsah Choď na menu
 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH CK GOSPA TRAVEL, s.r.o

 

                  I.        Vznik zmluvného vzťahu

Účastníkmi občiansko-zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:

1. CESTOVNÁ KANCELÁRIA GOSPA TRAVEL, s.r.o. (ďalej iba CK GOSPA TRAVEL), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom predaja vlastných miest alebo externých autorizovaných predajcov

2. Objednávateľ – zákazník, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ich vzťah sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka a je upravený v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.

 

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (zákazníkom) a CK GOSPA TRAVEL vzniká:

1. pre kolektívy – potvrdením písomnej objednávky, ktorá je podpísaná oprávneným zástupcom

2. pre jednotlivcov – potvrdením riadne vyplnenej, zákazníkom podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu. Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca.

3.Objednávku môže objednávateľ zaslať aj prostredníctvom internetovej stránky CK Gospa travel www.gospatravel.sk, ktorá sa pokladá za potvrdenú odoslaním spätného mailu objednávateľovi.

 

                II.        Cenové podmienky

1. Ceny zájazdov CK GOSPA TRAVEL sú zmluvnými cenami, dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde alebo zaslaná objednávateľovi mailom.

2. CK GOSPA TRAVEL je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov – vrátane cien pohonných látok, zvýšených poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene dopravy, zmenou kurzu eura o viac ako 5% a ak k tomu zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu.

3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám, je CK oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

 

               III.        Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. CK má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb vopred.

2. CK má právo požadovať zaplatenie preddavku vo výške 50% dosiaľ objednaných služieb

3. Najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb

4. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb

5. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej sumy objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej sumy, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zmluvnú pokutu podľa článku VII. Týchto všeobecných podmienok.

 

              IV.        VI. Práva a povinnosti objednávateľov

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä.

a)    právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb

b)    právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

c)    právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII týchto zmluvných podmienok

d)    právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách

e)    právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok

f)     právo obdržať najneskôr do 7 dní pred začiatkom zájazdu podrobné písomné informácie - pokyny na cestu, ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu /napr. fakultatívne výlety/, údaje o trase cesty, meno zástupcu CK, ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu

g)    všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb /napr. letenku, ubytovací preukaz- voucher/

h)   právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba. Toto právo však môže uplatniť iba v lehote 5 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú

 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a)    pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov

b)    u osôb do 15 rokov zabezpečiť sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, podobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje

c)    bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

d)    mať platný cestovný pas, príp. vízum, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu.

e)    splniť očkovanie, príp. ďalšie formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodné zdravotnícke predpisy

f)     riadiť sa pokynmi sprievodcu, zástupcu CK a dodržiavať stanovený program

g)    počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo CK

h)   pri objednávaní kolektívnych zájazdov poveriť zástupcu právnickej osoby, s ktorým CK GOSPA TRAVEL komunikuje, ktorý oboznámi účastníkov zájazdu s podmienkami a informáciami, ktoré dostane od CK

 

               V.        Povinnosti a práva CK GOSPA TRAVEL

1. K právam a povinnostiam objednávateľa v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK GOSPA TRAVEL

2. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne , pravdivo, zrozumiteľne, úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu

3. CK GOSPA TRAVEL si vyhradzuje právo zmeny poradia prehliadky pri poznávacích zájazdoch

4. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb

5. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku

a)    neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu

b)    nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil

6. CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde alebo aj mailom doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti

7. Ak CK neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CK je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka

8. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CK prostredníctvom svojho povereného pracovníka. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CK v dôsledku plnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

 

              VI.        Zrušenie zájazdu – zmeny dohodnutých služieb

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v dobe určenej CK návrhu zmeny.

2. CK má právo zrušiť zájazd, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu, ak do 14 dní pred začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 33 účastníkov zájazdu. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 7 dní pred začiatkom zájazdu.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností.

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Prípadný rozdiel cien je bezodkladne vrátený.

 

            VII.        Odstúpenie od zmluvy, zmeny v zmluve o zájazde

1. CK GOSPA TRAVEL môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
A/ bez udania dôvodu
B/ ak nedôjde k uzavretiu novej zmluvy podľa článku VI. Ods.4 týchto Všeobecných podmienok
C/ z dôvodu porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzavretiu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Pre stanovenie stornovacieho poplatku je rozhodujúci dátum odoslania – pri osobnom odovzdaní dátum prijatia storna. 

5. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

-      základný režijný storno poplatok 15 € za každú prihlásenú osobu, sa účtuje po zaplatení zálohy a zaradení účastníka so príslušného zájazdu

-      20 % ceny zájazdu 30 dní pred odchodom

-      50% z ceny zájazdu 14 dní pred odchodom 

-      100% ak objednávateľ zruší alebo nenastúpi na zájazd  7 a menej dní

Objednávku môže objednávateľ zrušiť písomnou formou alebo mailom.

Rozhodujúci je dátum prijatia CK Gospa  travel.

6. Ak zákazník nenastúpi na pobyt, zmešká odchod, prípadne musí byť pred začatím cesty či v jeho priebehu vylúčený z účasti na zájazde alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa článku III. bod 4 týchto Všeobecných podmienok je povinný uhradiť taktiež 100% z vopred stanovenej ceny zájazdu.

7. CK GOSPA TRAVEL má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

8. Zmeny v zmluve o zájazde - zaknihovanie zo strany zákazníka bude vykonané v prípade, že túto zmenu bude možné realizovať, a to za paušálny poplatok 5 € za jednu zmenu /osoba. Ide o zmenu termínu, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy. Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zapletenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

 

          VIII.        Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava, zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie a spísať reklamačný protokol.

2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri reklamácii

3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná vybaviť písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.

5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani takú škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo na zľavu z ceny týchto služieb.

7. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

 

              IX.        Cestovné poistenie

1. Súčasťou niektorých zájazdov organizovaných CK je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu, ktoré vystaví CK pri zložení zálohy. V rámci rozsahu komplexného poistenia je o.i zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti.

2. Poistný vzťah je priamo medzi účastníkmi zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov tohto vzťahu.

 

               X.        Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

3. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v propagačných materiáloch a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

4. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

 

V Tulčíku 12.4.2018

 

Poistenie proti úpadku (insolventnosti) cestovnej kancelárie.

Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku CK v zmysle Zák.č.281/2001 Z.z.
Na internetových stránkách www.union.sk, sme uvedení pod názvom CK Gospa Travel, s.r.o.
Garančný list TU.